mg真人,mg真人在线

Yi Xiong

Research Professor

 • Tel: +86-021-34204573
 • Email: xiongyi@sjtu.edu.cn
 • Address: RM 416, Ye Jie-Quan Building
 • Lab Web: https://xlab.sjtu.edu.cn/

Education and Research Experience

 • Dec 2018 –                   Department of Bioinformatics and Biostatistics, Shanghai Jiao Tong University, China     Associate Professor (Research)                                                               
 • Jan 2014 –Dec 2018     Department of Bioinformatics and Biostatistics, Shanghai Jiao Tong University, China     Assistant Professor (Research)                                                                       
 • Jan 2012 –Dec 2013     Department of Biological Sciences, Purdue University, West Lafayette, IN, US                  Postdoctoral Research Associate                                                   

Selected Publications

 • ?  

  Mingming Jiang, Bowen Zhao, Luosheng Gan, Qiankun Wang, Yanyi Chu, Tianhang Chen, Xueying Mao, Yatong Liu, Yanjing Wang, Xue Jiang, Dong-Qing Wei, Yi Xiong*. (2021) NeuroPpred-Fuse: an interpretable stacking model for prediction of neuropeptides by fusing sequence information and feature selection methods. Brief. Bioinform.  doi:10.1093/bib/bbab310 (In press, 2020 IF: 11.622)

  ?  

  Yanyi Chu, Xuhong Wang, Qiuying Dai, Yanjing Wang, Qiankun Wang, Shaoliang Peng, Xiaoyong Wei, Jingfei Qiu, Dennis Russell Salahub, Yi Xiong*, Dong-Qing Wei*. (2021) MDA-GCNFTG: identifying miRNA-disease associations based on graph convolutional networks via graph sampling through the feature and topology graph. Brief. Bioinform.  doi:10.1093/bib/bbab165 (In press, 2020 IF: 11.622)

  ?  

  Shuwei Yao, Ronghui You, Shaojun Wang, Yi Xiong, Xiaodi Huang, Shanfeng Zhu*. (2021) NetGO 2.0: improving large-scale protein function prediction with massive sequence, text, domain, family and network information. Nucleic Acids Res.  49:W469–W475. (2020 IF: 16.971)

  ?  

  Yanyi Chu, Aman Chandra Kaushik, Xiangeng Wang, Wei Wang, Yufang Zhang, Xiaoqi Shan, Dennis Russell Salahub, Yi Xiong*, Dong-Qing Wei*. (2021) DTI-CDF: a cascade deep forest model towards the prediction of drug-target interactions based on hybrid features. Brief. Bioinform.  22(1):451–462. (2020 IF: 11.622)

  ?  

  Xiaoqi Shan, Xiangeng Wang, Cheng-Dong Li, Yanyi Chu, Yufang Zhang, Yi Xiong*, Dong-Qing Wei*. (2019) Prediction of CYP450 Enzyme-Substrate Selectivity Based on the Network-Based Label Space Division Method. J. Chem. Inf. Model.  59:4577-4586 (2019 IF: 4.549)

 • ?  

  Ronghui You, Shuwei Yao, Yi Xiong, Xiaodi Huang, Fengzhu Sun, Hiroshi Mamitsuka, Shanfeng Zhu*. (2019) NetGO: Improving Large-scale Protein Function Prediction with Massive Network Information. Nucleic Acids Res.  47:W379–W387(2019 IF: 11.501)

  ?  

  Yi Xiong, Qiankun Wang, Junchen Yang, Xiaolei Zhu*, Dong-Qing Wei*. (2018) PredT4SE-Stack: Prediction of Bacterial Type IV Secreted Effectors from Protein Sequences using a Stacked Ensemble Method. Front. Microbiol.  9: 2571. (2018 IF: 4.259)

  ?  

  Ling LiuYi Xiong, Hongyun Gao, Dong-Qing Wei, Julie C Mitchell*, Xiaolei Zhu*. (2018) dbAMEPNI: a Database of Alanine Mutagenic Effects for Protein-Nucleic Acid Interactions. Database  (2018 IF: 3.683) (Co-first authors)

  ?  

  Xiaolei Zhu, Yi Xiong, Daisuke Kihara*. (2015) Large-Scale Binding Ligand Prediction by Improved Patch-based Method Patch-Surfer2.0. Bioinformatics 31(5):707-713. (2015 IF: 5.766)

  ?  

  Uma K. Aryal, Yi Xiong, Zachary McBride, Daisuke Kihara, Jun Xie, Mark C. Hall, Daniel B. Szymanski*. (2014) A Proteomic Strategy for Global Analysis of Plant Protein Complexes. Plant Cell 26:3867-3882. (2014 IF: 9.338)